BESLUIT GEDRAGSTOEZICHT FINANCIELE ONDERNEMINGEN PDF

Besluit van 5 maart , houdende regels tot wijziging van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft, het Besluit prudentiële. Besluit van 21 december tot wijziging van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft, het Besluit marktmisbruik Wft, het. het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft;. b. werknemers: werknemers en andere natuurlijke personen die werkzaam zijn.

Author: Guzragore Kigakora
Country: Malaysia
Language: English (Spanish)
Genre: Politics
Published (Last): 3 December 2005
Pages: 388
PDF File Size: 3.65 Mb
ePub File Size: 10.41 Mb
ISBN: 781-7-41760-831-2
Downloads: 81826
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Marn

Indien binnen de houder van een ontheffing een orgaan is belast met het toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken van de houder van een ontheffing wordt dit toezicht gehouden door personen wier betrouwbaarheid buiten twijfel staat.

De kosten die worden gemaakt voor het sluiten van de overeenkomst zelf vallen daar niet onder. In de opsomming van artikelen uit het Besluit marktmisbruik Wft wordt in de numerieke volgorde het volgende artikelnummer met bijbehorende boetecategorie ingevoegd:.

Ook hier geldt dat een onderscheid gemaakt dient te worden tussen klantmedewerkers die zich bezighouden met adviseren en ondernemimgen die dat niet doen.

Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft

Geschil toezichthoudende instanties over toepassing unieke positielimiet. Artikel 71l Toon relaties in LiDO.

Artikel 68a Toon relaties in LiDO. De intrinsieke waarde wordt finqnciele op het meest recente moment van in- en uittreden van deelnemers in de beleggingsinstelling. Informatie aan ESMA over parameters stilleggen handel op gereglementeerde markt. Voor de overtreding van de precontractuele informatieplicht op basis van artikel 4: Artikel 20 Toon relaties in LiDO.

  INGENIERIA DE METODOS EDWARD V KRICK PDF

Samenwerking met en verslag uitbrengen aan bepaalde andere overheidsinstanties over agrarische grondstoffenderivaten. Er wordt een lid toegevoegd, luidende: Onze Minister beslist op een aanvraag om erkenning binnen vier maanden nadat de aanvraag is ingediend. PE kan gedragstoezicnt inwerkingtreding van de wetgeving alleen worden afgelegd als examen.

Dit artikel ondrenemingen van toepassing op overeenkomsten inzake schadeverzekeringen die zijn aangegaan op of na 1 januari Enkele partijen verzochten om nadere uiteg te geven over het overgangrecht ten aanzien van het provisieverbod. Artikel 48c Toon relaties in LiDO. Wat gwdragstoezicht is kan per klacht verschillen. In bijlage A, onderdeel 1, wordt in de aanhef van subonderdeel 1.

Deze opmerkingen hebben op een aantal punten geleid tot aanpassing van de tekst van de regeling. Een dergelijke gebruiker van DEA met zetel of woonplaats in een derde finnciele die eveneens als principal op het hiervoor bedoelde handelsplatform handelt, valt ook onder het toepassingsbereik van artikel 10a van de vrijstellingsregeling.

Bij de toepassing van deze hardheidsclausule houdt de toezichthouder onder meer rekening met de ernst gedragxtoezicht het feit, het al dan niet onherroepelijk zijn van een strafrechtelijke veroordeling of het besluit waarbij de vergrijpboete wordt opgelegd en de tijd die is verstreken sinds de veroordeling of oplegging van de boete. Als dat het geval is hoeft hij voor die tijdspanne geen PE examen af te leggen het oude artikel 11a.

  IMDAT KARA OLASLK PDF

Antwoord voor Bedrijven Rijksoverheid. Er zijn geen structurele administratieve lasten voorzien, omdat de maatregel geen rapportage- of informatieverplichtingen met zich meebrengt. Artikel 8 Toon relaties in LiDO. Op grond van artikel 3: Het bijwonen van adequate cursussen bij externe instellingen, branche- of keurmerkorganisaties kan daar ook onder vallen.

onderneminven

– Regeling – Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft – BWBR

De diplomahouder moet daadwerkelijk bij het gehele proces van ontwikkeling tot eindproduct betrokken zijn geweest en een inhoudelijke bijdrage hebben geleverd.

Behalve de modules die voor de desbetreffende onderwerpen vereist zijn, geldt voor volmacht nog een aantal extra modules, te weten volmacht algemeen en volmacht overig.

Artikel 11d Toon relaties in LiDO. Artikel 30 Toon relaties in LiDO. C In artikel 3 wordt in tabel 3 het onderdeel met betrekking tot Beleggingsondernemingen en gereglementeerde markten vervangen door: DEA verleent tot een in Nederland gelegen handelsplatform moet beschikken over een op grond van artikel 2: Bovendien dient de klanttevredenheid op regelmatige basis door de geschilleninstantie onderzocht te worden om knelpunten te identificeren en de organisatie waar nodig daarop aan te passen.

Om dit te verduidelijken is een vijfde lid aan artikel 80e toegevoegd.

This article was written by admin